Header

 
Robert Broncel’s Strategische Portefeuille
(met het oog op uw financiële toekomst!)
 


WAAROM ZILVER

 1. Meest opvallend is de huidige (al sinds jaren) waarderelatie met het goud. Historisch stond deze binnen een zekere marge altijd op 16 : 1 (zoals ook ten tijde van de dubbele standaard). Een aantal redenen zijn hiervoor aan te wijzen:
   
 2. de fysieke zilverproductie is met nog een 800 ton slechts een derde van de goudproductie en daarmee kan het aanbod de aanmerkelijk gestegen vraag niet bijbenen
   
 3. de vraag is nu zo groot dat de spotprijs voortdurend hoger staat dan de gemanipuleerde futuresprijs; volgens insiders kan deze backwardation zelfs nog ruim 3 jaar aanhouden
   
 4. de gemanipuleerde futures maken technische analyse misleidender omdat juist de zgn. bullion banks hiervan bezit hebben genomen en er veeleer gelet dient te worden gelet op de dagelijkse fysieke vraag- en aanbodverhoudingen
   
 5. gezien de vigerende goud/zilverratio in de orde van 50+ bleek de beleggersvraag in relatieve zin veel meer naar goud uit te gaan; grote fondsen (hedge funds, ETF’s) zijn tot dusver nog zwaar onderbelegd in zilver; uitgaande van de huidige goudprijs en op basis van de oorspronkelijke verhouding zou het zilver op ruim $100 per ounce moeten staan
   
 6. in tegenstelling tot goud is zilver een duaal edelmetaal met ook industriële/medische toepassingen waardoor sprake is van een inelastische vraag implicerend dat de industriële vraag bij een stijgende prijs nauwelijks of niet afneemt
   
 7. er komt relatief weinig scrap terug in de vorm van oude juwelen of munten
   
 8. de aanhoudend substantiële zilveropname van China almede India de laatste tijd
   
 9. samengevat gaat het om een te verwachten aanzienlijke inhaalvraag (op enige termijn) waarvan zelf niet bij benadering valt te zeggen tot welke hoogte het zilver in de toekomst meestijgend met goud kan oplopen; onderstaande handelsvolumes spreken voor zichzelf.
Afgaande op bovenstaande beelden kun je van een goud- of zilverbubble moeilijk spreken! Laten we nu eens veronderstellen dat het vertrouwen in obli’s verder afbrokkelt als gevolg van toenemende inflatie. Dat betekent dan dat obli’s in de uitverkoop gaan en dat vormt op zich geen positief signaal aan de aandelenmarkt. Hoewel je niet mag verwachten dat het goud daarop omhoog schiet maar wel wordt hiermee een zekere vraagpotentie duidelijk. Dat zelfde geldt voor zilver in verstrekte mate.

Alles bijeen voldoende aanleiding om een nieuwe daling maar niet langer af te wachten. Ongetwijfeld zal dat wel weer eens gebeuren zonder dat er van een echte trendbreuk sprake kan zijn.

Veel voorkomende vraag: wanneer moet ik m’n edelmetaal verkopen?

Antwoord
: pas wanneer de belangrijkste centrale banken in de V.S., E.U., V.K., China, India etc. stoppen met het verruimen van de geldhoeveelheid; alleen wanneer de rente de inflatie overstijgt, wordt er weer meer vertrouwen in de geldeenheid “geblazen”.

Gelet op de ontstane onrust in het M.O. als gevolg van algemeen toenemend wantrouwen “in de kunsten” van de overheid zal er geen bankier zijn die het aandurft om de economie middels inflatie neutraliserende renteverhogingen (Paul Volcker 1980/1) verder onder druk te zetten.

Centrale bankiers kunnen echter dreigen de renteschroef aan te draaien dan is de kans niet ondenkbeeldig dat het edelmetaal daarop tijdelijk terugzakt - een mooie gelegenheid om bij te kopen maar niet om te verkopen! Verbaal wordt dan getracht het vertrouwen weer een beetje op te vijzelen maar meer dan symptoombestrijding is dat niet. Stel dat de eurorente met 100 basispunten (1 procentpunt) zou worden opgetrokken dan geldt die ophoging ook voor de zwakke broeders (PIIGS). Om die reden zou dan het Stabilisatiefonds met enige honderden miljarden verder opgehoogd moeten worden. Uit deze slangenkuil valt financieel/economisch linksom of rechtsom niet meer te ontsnappen! In de V.S. met onbetaalbare schulden in alle overheidsgremia ligt de situatie wezenlijk niet anders.

Vooralsnog biedt manipulatie “van hogerhand” van de edelmetaalmarkt het enige alternatief om het vertrouwen in de geldeenheid nog enigszins  in stand te houden. Elke manipulatie met een prijsafbrokkeling van enige procenten tot gevolg biedt telkens opnieuw een kans om bij te kopen. Het zijn vooral de landen met de geringste edelmetaalreserves (BRIC) die daarbij het meeste garen spinnen. Goud en zilver kopen is ook daar houden!

 
Waarom Goud Waarom Zilver


Voor U zich aanmeldt, leest u vooral de analyse van De Financiële Markt!

De Redactie
 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2009 © Robert Broncel